Prisvinnere og prosjekter

Finsefondet har siden oppstarten delt ut mer enn kr 6,5 millioner i stipendier.

Her er en liste med våre prisvinnere:

2022
Den Norske Turistforening for prosjektet: «Utvikle og ta i bruk et enkelt verktøy for natur- og miljøvurderinger av ruter og turmål i fjellet.»
Prisbeløp: kr 300 000.

2021
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Hordaland, for prosjektet: Vindkraftutbygging i Nordhordland: Konsekvenser for folk og fjellnatur.
Prisbeløp: kr 300 000

2020
Naturvernforbundet i Hordaland for prosjektet «… større kampanjefilm om naturens verdi, inkl. spredning av filmen i ulike kanaler».
Prisbeløp: kr 150 000.

2019
Naturvernforbundet i Hordaland for prosjektet «Storskala vindkraftutbygging på land: Synleggjering av konsekvensar for fjell- og kystnatur».
Prisbeløp: kr 250 000.

2018
Kåre Flatlandsmo, Økosystemtenester AS for prosjektet – ei rettleiing for:
«SYNLEGGJERING AV VERDIEN AV NORSK FJELLNATUR»
Prisbeløp kr 117 000.

2017
Naturvernforbundet for prosjektet «Nytt regelverk for motorferdsel – effekter i utmark og fjellområder».
Prisbeløp kr 300 000.

 2016 Ingen utdeling

2015
Norske Lakseelver
for prosjektet «Villaksen en miljøindikator for fjellnaturen i nord».
Prisbeløp kr 290 000

2014
Naturvernforbundet fylte 100 år i 2014, og er den organisasjonen som gjennom åra har gjort størst innsats for vern og forsvarleg forvaltning av norsk natur. Store areal med umissande verdiar er sikra i nasjonalparkar og andre område med vernestatus, og i vassdrag som er varig verna mot kraftutbygging. Men nye planar om inngrep og annan skadeleg påverknad krev stadig forsvar av Fjell-Noreg.
Klassisk naturvern er det for tida ikkje lett for ein organisasjon å skaffe midlar til frå eksterne kjelder.
Miljøstipendet er ei påskjøning til Naturvernforbundet, og ei stadfesting av det gode og viktige arbeidet som jubilanten utfører. Finsefondet ventar at pengane vert nytta innanfor det refererte føremålet.
Prisbeløp kr 300 000.

2013
Naturvernforbundet for prosjektet «Mobilisering for å redusere ulovlig motorferdsel i fjellet og bevare et restriktivt regelverk». Prisbeløp kr 165 000.

2012
FRIFO for å utvikle et «Forprosjekt for ein metodikk for vurdering av sumeffekter av tekniske inngrep i utmark». Prisbeløp kr 260 000.

2011 Norsk Fjellmuseum
Fortid, nåtid og framtid på Noregs tak – kr 260 000

Tilleggspris: Honoria Bjerknes Hamre «Småbarskinger i fjellet» fjellplanters tilpasning til et tøft klima – kr 35 000

2010 Ingen utdeling

2009 SABIMA
Prosjektet «Der fjell og skog møtes – bruk og bevaring av seterlandskap» – kr 250.000,-
Tilleggspris til Naturvernforbundet i Indre Sunnfjord til deres aksjon for «Vern av biologisk mangfold i Førdefjorden» –
kr 20 000,-

2008 WWF
Prosjekt Naturmangfoldloven kr 250.000,-.

2007 Naturvernforbundets Skogutvalg
Prosjektet «De siste gamle fjellskogene i Norge» –
kr 250 000,-

2006 Brenden Seter v/ May K. Holsetstuen.
Prosjekt: Vern om natur og kultur ved Storsetra i Lordalen – kr. 250 000

2005 Naturvernforbundet i Finnmark v. Dag Elgvin.
Motorferdsel i utmark – Motorferdselloven og praksis –
kr 250 000,-.

2004: Holtålen Naturvern.
Bevaring av fjellrev – kr 300 000,-

2003 Naturvernforbundet i Finnmark v. Dag Elgvin.
Barmarkskjøring i Finnmark: Kartlegging av kommunenes dispensasjonspraksis – kr 150 000,-
Tilleggspris: NNV/ Oppland Dokumentasjon av nyere hyttebygging i Oppland. Sidsel Mæland – kr 76 500,-

2002 WWF Norge.
Stans forstyrrelser og oppstykking av fjellnaturen i Norge –
kr 300 000,-

2001 Natur og Ungdom.
Vern Trillemarka-Rollagsfjell – kr 100 000,-
Tilleggspris: Naturvernforbundet, vassdragsvernhefte –
kr 50 000,

2000 Sunndal Seterdriftslag/Inner Gammelsetra, Grøvudalen.
Restaureringsarbeid – kr 270 000,-.
Tilleggspris: Naturfilosofisk Seminar – kr 30 000,-

1999 Utladalsprogrammet – kr 300 000,
Tilleggspris: Informasjonsnemda for Hatteberg-vassdraget
– kr 50 000,-
Tilleggspris: Folkeaksjonen Spar Saltfjellet –
kr 50 000,-

1998 Rallarmuseets Informasjonssenter på Finse
kr 215 000,-
Tilleggspris: Vernegruppa for Saudavassdragene – kr 70 000,
Tilleggspris: Vernelaget for Hesjedalsvassdraget – kr 15 000,-

1997 Segestads Vener, Stryn
Restaurering av Segelstad gård/natursti – kr 100 000,-

1996 Naturvernforbundet i Buskerud.
Prosjekt Eng(le)vakt . Biologisk mangfold i kulturlandskapet
– kr 100 000,-

1995 Østensjøvannets venner, Oslo.
Våtmarks restaurering – kr 100 000,-

1994 Turistforeningen
Tålegrenseprosjekt Rondane – kr 100 000,-

1993 Naturvernforbundet
«Bra miljøvalg» – kr 300 000,-

1992 Stiftelsen Fokhol gård, Stange.
Økologisk landbruk – kr 300 000,-

1991 Kystlaget Litle Færøyna
Prosjekt Kystkultur – kr 300 000,-

1990 Knøttet barnehage, Grimstad.
Prosjekt Barn og natur – kr 300 000,-

topp_57