Søknadsskjema

Søknaden til Finsefondet skal inneholde disse elementene:

Søknadsskjema:

 1. Søker
  • Kontaktperson/faglig ansvarlig
  • Søker/søkerorganisasjonen
 1. Om prosjektet
  • Prosjektets tittel
  • Prosjektets målsetning
  • Kort prosjektsammendrag
 1. Framdriftsplan/ Milepæler/ Organisering
 1. Budsjett og finansieringsplan
 1. Fyldig prosjektbeskrivelse
 1. Prosjektmål

Gjør gjerne slik:
Kopier søknadsskjemaet inn i et Word-dokument, fyll det ut, lagre søknaden (som et word-dokument eller som PDF) og send den med eventuelle vedlegg på e-post til:
jan@vevatne.no

eller via frimerke-post til
Finsefondet v/ Jan M. Vevatne
Ringveien 4b
1386 Asker

 

Reklame

Vedtekter

Finsefondets statutter

Vedtatt endret 14.12. 2021

§1. Formål
Finsefondets formål er å støtte forskning, undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne norsk fjellnatur.

§2. Fondets kapital
Finsefondets grunnkapital er 5.000.000 kroner. 30 % av årets overskudd skal tillegges grunnkapitalen.
Øvrige midler kan utdeles i samsvar med § 5.

§3. Styret
Fondet skal ha et styre bestående av minimum 4, maksimum 6 personer med ulik kompetansebakgrunn. Styrets sammensetning består av personer rekruttert fra ansatte/tillitsvalgte med kjennskap til eller erfaring fra hver av følgende organisasjoner:

 • Naturvernforbundet
 • Den Norske Turistforening
 • Norsk naturforvaltning
 • Stifterne

Styret skal tilse at fondets midler forvaltes og disponeres på en forsvarlig måte og i samsvar med disse vedtekter.
Funksjonstiden for styremedlemmene skal være 4 år, med mulighet for ny oppnevnelse.
Nominasjonen skal meddeles daglig leder senest 1. mars det år perioden utløper. Den som trer ut av styret nominerer kandidat(er) fra sin organisasjonstilhørighet. Styret foretar valget. Enhver tiltredelse som styremedlem skjer pr. 1. april. Styret velger selv sin leder hvert år.
Fondet dekker de utgifter styrearbeidet medfører, men betaler ikke honorar til styremedlemmene.

§4. Forretningsførsel
Styret kan overlate fondets administrasjon til en daglig leder. Daglig leders honorar skal stå i rimelig forhold til arbeidets omfang og ansvar.
Fondets adresse skal være 3590 Finse.
Det skal føres særskilt regnskap for fondet, som revideres av statsautorisert revisor.

§5. Utdeling
Finsefondet skal innen utgangen av juni hvert år, utdele fondets disponible midler i henhold til § 2. Slik utdeling fordeles normalt på inntil 2 prosjekter/tiltak med søknadsfrist 1. april. Kunngjøring skjer gjennom sosiale medier og etablerte natur – og miljøorganisasjoner.
Utdelingen kan gjennomføres som prosjektstøtte til forestående tiltak og/eller i form av en pris som belønning for allerede gjennomførte prosjekter.
Utdelingen finner normalt sted på Finse, eller annet sted etter styrets nærmere bestemmelser.
I utvelgelsesprosessen skal styret legge vekt på prosjektets/tiltakets faglige nivå og dets betydning for fjellnatur og -miljø i Norge.

§6. Vedtektsendring
Enstemmig styrevedtak gir grunnlag for endring av disse vedtekter, når samtlige medlemmer er tilstede.

Søknadsfrist er 1. april.

Historie

Finsefondet

– et skritt i riktig retning

Finsefondet er en uavhengig stiftelse etablert på Finse i 1988.

Kanskje var det nettopp dette enestående naturområdet som inspirerte brødrene Norman til å etablere et fond for

utdeling av årlige stipendier, til personer og organisasjoner som gjorde en særlig god innsats for vern av norsk fjellnatur.

Natur- og miljøproblemene kan synes overveldende, og ens egen evne til påvirkning begrenset. – Men vi må lære oss å tenke globalt og handle lokalt, mente fonds-stifterne, og satte av en grunnkapital på 3 millioner kroner til formålet.

Det er meningen at Finsefondet skal påvirke utviklingen ved å fremme kunnskap og praktiske løsninger om fjellnatur – gjerne på lokalplanet.

Fondets navn er som nevnt, forankret i et stykke norsk natur som det har vært vanskelig å temme, men som med sitt lille samfunn og jernbanen kan stå som et symbol på et fornuftig møte mellom teknologi og miljø. Naturlig nok vil også utdelingen av fondets stipendium normalt finne sted på Finse i mai hvert år.

Fondsmidlene utgjør pr 1/1 år 2012 ca. 5,5 millioner. Stipendiets størrelse varierer med avkastningen av fondsmidlene og har variert mellom 50 000 og 300 000 kroner.

I 2011 kunne styret arrangere Finsefondets 21. stipendieutdeling, denne gang på kr 250 000 til Norsk Fjellmuseum. Inkludert denne prisen er det siden 1990 delt ut over 5 millioner kroner. Finsefondet befester dermed sin posisjon som en betydelig bidragsyter og inspirator til lokale initiativ som vil bevare eller forbedre natur og miljø i fjellet.